Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportti

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportti

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013:34

Tämä raportti on osa poikkihallinnollista selvitystyötä työn tekemisen muodoista. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään luovilla aloilla ja muuten itsensä työllistävien henkilöiden sosiaaliturvaa ja sosiaaliturvaan vaikuttavaa verotusta. Työryhmän toimeksiantona oli myös tehdä ehdotukset mahdollisten epäkohtien korjaamisesta, jotta itsensätyöllistäjien ja palkansaajien sosiaaliturvissa ei olisi perusteettomia eroavaisuuksia. Työryhmä työskenteli syyskuusta 2012 maaliskuun 2013 loppuun.

Työryhmä tarkasteli sosiaaliturvan eri muotoja eli eläketurvaa, työttömyysturvaa, tapaturmaturvaa, sairasvakuutuslakia, osittaista hoitorahaa, asumistukea, verotusta ja erikseen apurahansaajien sosiaaliturvaa. Toimeksiantonsa mukaan työryhmän raporttiin sisältyy ehdotukset toimenpiteistä, joilla havaittuihin epäkohtiin puututaan. Käyn tässä kirjoituksessa läpi työryhmän tekemät toimenpide-ehdotukset. Työryhmä tarkasteli nykyistä järjestelmää ja pureutui havaittuihin epäkohtiin – varsinaista sosiaaliturvan järjestelmätason uudelleenarviointia työryhmä ei tehnyt. Tätä huomio on kirjattu myös yhteen työryhmän raporttiin sisällytettyyn eriävään mielipiteeseen.

Yleisesti ottaen itsensätyöllistäjät ja luovilla aloilla työskentelevät ovat hyvin heterogeeninen joukko. Ei voida yleistää että kaikilla olisi sosiaaliturvansa kanssa ongelmia, vaikka osalla niitä onkin. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme pohjautuu perusturvaan ja ansioturvaan. Monilla itsensätyöllistäjillä sosiaaliturvan riittämättömyys johtuu siitä että tulot tai maksettu vakuutustaso on liian pieni kerryttämään ansioturvaa. Nykyjärjestelmän puitteissa tämä voidaan katsoa pienien ansioiden aiheuttamaksi ongelmaksi, ei varsinaiseksi sosiaaliturvan puutteellisuudeksi. Tilanteen dramaattinen parantaminen saattaisi vaatia järjestelmätason muutoksia sosiaaliturvaan.

Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Eläketurvan kehittämisen suhteen työryhmä ehdottaa jatkoselvityksiä kahdesta asiasta. Ensiksi selvitettäisiin onko mahdollista TyEL:n piirissä vakuuttaa henkilöt jotka tekevät työtä toimeksianto- tai konsulttisopimuksella, mutta eivät yrittäjämuotoisesti. Näissä tapauksissa toimeksiantaja rinnastettaisiin työnantajaan ja toimeksisaaja työntekijään. Uudistus koskisi vain henkilöitä joilla ei ole YEL tai MYEL-vakuutusta esim. toiminnan pienestä mittakaavasta johtuen. Työeläkelain soveltamisalan laajentaminen on ehkäpä työryhmän radikaalein ehdotus. Toinen eläketurvaa koskeva työryhmän ehdotus on selvitys valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen huomioimatta jättämisestä takuueläkettä vähentävänä tulona.

Työttömyysturvan osalta työryhmä ehdottaa, että selvitetään työttömyysturvalain yrittäjän määritelmän kehitystarpeet, jotta rajanveto työntekijän, yrittäjän ja omassa työssä työllistyvän saataisiin selkeämmäksi. Työryhmä katsoo myös, että neuvontaa ihmisten työoikeudellisesta asemasta, yrittäjyydestä ja muista työn tekemisen muodoista tulisi lisätä työttömyysturvan suhteen.

Työttömyysturvan uudistusten suhteen työryhmä kannattaa hallituksen esitystä HE 90/2013, joka selkeytti lainsäädäntöä mm. yrittäjän työtulon laskemisen suhteen ja vähentää eroja yrittäjien ja palkansaajien työttömyysturvassa. Sen lisäksi työryhmällä ehdotti selvitettäväksi tekijänoikeuskorvauksien huomioimatta jättämiseksi työttömyysturvan sovittelussa niiden teosten osalta jotka on tehty ennen työttömyysjakson alkamista. Lisäksi työryhmä ehdottaa selvitystä luovien alojen työssäoloehdon uudistusta ja ansiopäivärahan laskennassa. Selvityksen kohteena olisi ajatus työssäoloehdon muuttamisesta tuloperustaiseksi nykyisestä aikaperustaisuudesta. Luovilla aloilla esiintyjien tulee usein varata kokonainen päivä esitykseen valmistautumiseen, vaikka itse esitys kestäisi vain pari tuntia ja ansioturvan työssäoloehdossa huomioidaan nykyään vain tuo parin tunnin varsinainen esitysaika, joka hankaloittaa työssäoloehdon täyttämistä. Nykyään tämä tuloperustainen käytäntö on voimassa alle kuukauden mittaisissa työsuhteissa, mutta työryhmän mukaan sitä voitaisiin soveltaa myös pidemmissä työjaksoissa.

Osittaisen hoitorahan suhteen työryhmä ehdottaa että MYEL vakuutetuille ja YEL- ja MYEL vakuutuksen ulkopuolelle jääville nk. omassa työssä työllistyville säädettäisiin oikeus osittaiseen hoitorahaan.

Apurahansaajien sosiaaliturvaan työryhmä ehdottaa seuraavia muutoksia: 1) MYEL-vakuutetuille apurahansaajille tulisi antaa oikeus keskeyttää MYEL-vakuutuksensa ansiotyön tekemisen ajaksi. 2) Lyhyitä apurahajaksoja tulisi voida MYEL-vakuutuksessa yhdistää pidemmiksi kokonaisuuksiksi ja 3) Varmistaa, että suomalaisen apurahan turvin ulkomailla työskentelevien apurahansaajien tilanne otetaan lainsäädäntötyössä huomioon ja varmistetaan että näiden henkilöiden suhde suomalaiseen sosiaaliturvaan ja MYEL-vakuutus säilyisivät mahdollisimman muuttumattomina ulkomailla työskentelyn ajan.

Kuten näistä toimenpide-ehdotuksista havaitaan, työeläkelain soveltamisen laajennusta lukuun ottamatta ehdotetut toimenpiteet ovat vastauksia hyvin spesifeihin epäkohtiin, tai yleismaailmallisia huomioita informaation lisäämisen tarpeesta.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Samuli Sinisalo

Projektitutkija, Kalevi Sorsa -säätiö

Kommentit

kommenttia