Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely 2013

Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkysely 2013

 

Suomen Yrittäjät ovat tehneet kaksi laajaa kyselytutkimusta yksinyrittäjistä Suomessa. Ensimmäinen tehtiin vuonna 2010 ja kysely toistettiin uudestaan laajempana vuonna 2013. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 2263 yksinyrittäjää. Vaikka otos on kooltaan varsin suuri, kyselystä ei valitettavasti käy ilmi kenelle kysely on lähetetty ja minkälaista joukkoa he edustavat. Näin ollen mahdollista otantavääristymää ei pysty arvioimaan, kun emme tiedä onko kysely lähetetty vain Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjille, jäseninä oleville yksinyrittäjille, vai kaikille Suomen kaupparekisteriin rekisteröidyille yrittäjille/yksinyrittäjille.

Kyselyn raportissa käydään läpi yrittäjien vastaukset seitsemään eri teemakokonaisuuteen. Nämä teemat ovat työvoiman palkkaaminen, yrittäjyyden pää- ja sivutoimisuus, kasvuhalukkuus, verkostot, sairauspoissaolot, tulot ja häiritsevä markkinointi. Näistä osa-alueista on koottu raporttiin mielenkiintoisimmat havainnot, kuvaajin ja sanallisesti.

Vastaajista selkeä enemmistö (88%) on päätoimisia yrittäjiä ja nimenomaan yksinyrittäjiä. Sivutoimisista yrittäjistä suurin osa yrittää palkkatyön ohessa lisätulojen toivossa – vain vajaa neljännes on sivutoimisena yrittäjänä olosuhteiden pakosta. Kyselyyn vastanneet sivutoimiset yrittäjät näkevät yritystoiminnan elämäntilanteeseensa sopivana keinona toteuttaa itseään. Pienelle osalle vastaajista sivutoimisuus on askel kohti päätoimista yritystoimintaa.

Enemmistö vastaajista pyrkii kasvattamaan liiketoimintaansa mahdollisuuksien mukaan (53%), mutta vain noin 5% vastaajista tavoittelee voimakasta kasvua liiketoiminnalleen. Samalla 7% pyrkii lopettamaan liiketoimintansa. Jäljelle jäävät 35% pyrkivät säilyttämään nykyisen tilanteensa. Tämä profiili pätee kaikille toimialoille pienin vivahde-eroin. Tärkeimpänä kasvun lähteenä vastaajat näkevät uusien asiakkaiden ja markkinoiden saavuttamisen ja kumppaneiden ja verkostojen löytämisen. Toisaalta taas kasvun esteinä nähdään työllistämisen kalleus ja riskit, sekä oman työajan rajallisuus.

Enemmistö (55%) vastanneista yksinyrittäjistä ei ole halukkaita palkkaamaan työvoimaa yritykseensä. Haluttomuuden taustalla on usein työn riittämättömyys yrityksessä (36%) ja haluttomuus laajentaa yritystoimintaa (22%). Korkeat työvoimakustannukset (19%) on kolmanneksi ja byrokratia (13%) neljänneksi merkittävimmät syyt. Huomionarvoista on, että työsuhteen päättämisen vaikeus oli vain prosentilla vastaajista työvoiman palkkaamisen esteenä. Sillä ei siis käytännössä näytä olevan merkitystä yrittäjien halukkuuteen palkata työvoimaa.

Tulojensa puolesta yksinyrittäjät ovat kyselyn perusteella haavoittuvammassa asemassa kuin suomalaiset keskimäärin. Kyselyyn vastanneista päätoimisista yksinyrittäjistä 43% arvioi tienaavansa alle 2000 euroa kuukaudessa ja 71% alle 3000 euroa kuukaudessa. Selvä enemmistö yksinyrittäjistä arvioi tienaavansa alle keskitulon verran. Yksinyrittäjistä myös suurin osa oli työskennellyt sairaana ja koki vaikeuksia sijaisten hankinnassa.

Yksinyrittäjäkysely tarjoaa selkeän ja tiiviin tietopaketin siitä miten kyselyyn vastanneet yksinyrittäjät näkevät ja kokevat yritystoimintansa ja elämänsä. Tutkimuksen tulokset ovat selkeästi esitetyt, ja liikkuu välillä liiallisen yksinkertaistamisen rajamailla. Valitettavasti mahdollisen otosvääristymän johdosta yleistysten suhteen on hyvä olla varovainen. Toisaalta tulokset ovat monessa suhteessa samansuuntaiset kuin Tilastokeskuksen vuoden Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 tutkimuksessa. Tilastokeskuksen tutkimukseen sisältyvät myös apurahansaajat ja freelancerit joka osaltaan vaikuttaa tutkimusten eroihin.

http://www.yrittajat.fi/File/31c34303-078d-4990-a869-38544cc568c2/SY_yksinyrittajakysely_2013.pdf

 

Samuli Sinisalo

Projektitutkija, Kalevi Sorsa -säätiö

Kommentit

kommenttia