TEM:n Trendiryhmän loppuraportista

TEM:n Trendiryhmän loppuraportista

 

Tällä hallituskaudella TEM:ssä asetettiin työryhmä selvittämään työmarkkinoiden muutoksia. Tämä niin kutsuttu Trendiryhmä jätti loppuraporttinsa tammikuussa 2015. Raporttiin on koottu kattava tarkastelu työmarkkinoiden muutoksista 2000-luvulla ja erityistä huomiota on kiinnitetty itsensätyöllistäjien aseman kehitykseen. Mielenkiintoisen raportista kuitenkin tekee se mitä siinä ei mainita.

Loppuraporttiin on koottu selvitys tehdyistä lisäselvityksistä ja väliraportissa esitettyjen toimenpiteiden seurannasta. Johtopäätöksistä oleellisin on se, että työsuhteen ja yrittäjyyden välille ei ole tarkoituksenmukaista luoda kolmatta ryhmää työmarkkinoille. Rivien välistä voi kuitenkin lukea, että mielenkiintoisimmat, kiistanalaisimmat ja radikaaleimmat ehdotukset eivät raporttiin päätyneet. Suoraan tämä käy ilmi raporttiin liitetyistä työnantaja- ja työntekijäpuolen täydentävistä lausunnoista.

Lausunnossaan työntekijäpuoli esittää kolmea lainsäädännöllistä uudistusta, joista trendiryhmässä on selkeästi keskusteltu, mutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt. Nämä ehdotukset ovat:

1) Työsopimuslakiin lisättäisiin olettama, jonka mukaan henkilökohtaista työsuoritusta edellyttävä sopimus käsitettäisiin työsopimuksena. Samalla lakiin tulisi ajantasaistaa kokonaisarvioinnin kriteereitä ja perusteluja.

2) Sosiaalisen polkumyynnin estämiseksi itsensätyöllistäjien neuvotteluasemaa ja -oikeuksia tulisi parantaa lainsäädäntöteitse.

3) Vain sellaiset työsopimukset tulisi sallia, joissa työntekijälle korvataan koko se aika, jonka hän on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä (ts. nollatuntisopimusten rajoittaminen).

Näiden kolmen vaatimuksen osalta työnantajapuoli (Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuntatyönantajat, Kirkon työmarkkinalaitos, Suomen Yrittäjät ja Valtion työmarkkinalaitos) toteavat, että työsopimuslakiin ei tule lisätä olettamaa henkilökohtaisen työsuorituksen työsopimuksenomaisuudesta. Itsensätyöllistäjien neuvotteluasemaa ja -oikeuksia parantavia lainsäädäntöuudistuksia he eivät pidä ”tarpeellisena eikä EU:n kilpailusääntöjen vuoksi todennäköisesti edes mahdollisena”. Lisäksi työnantajat katsovat ettei tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden osalta ole tarvetta lainsäädäntömuutoksiin.

Näin trendiryhmän monivuotinen työ ei päättynyt laajaan yhteisymmärrykseen. Kuitenkin työryhmän aloitteesta on tehty erittäin kattavia selvityksiä itsensätyöllistäjistä Suomessa ja kansainvälisesti sekä luovien alojen sosiaaliturvasta. Väliraportin pohjalta tehtiin jo lainsäädäntöuudistuksia, joista esimerkiksi apurahansaajien eläketurvan uudistukset ovat edenneet. Ryhmän loppuraportin pohjalta tuskin tullaan tekemään suuria lainsäädännöllisiä uudistuksia, mutta ainakin olemme viisaampia siitä missä olemme työmarkkinoiden muutosten, itsensätyöllistäjien aseman ja työmarkkinaosapuolten näkemysten suhteen.

Trendiryhmän loppuraportti kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 

Samuli Sinisalo

Projektitutkija, Kalevi Sorsa -säätiö

Kommentit

kommenttia