TEM:n Trendiryhmän väliraportti 2012

TEM:n Trendiryhmän väliraportti 2012

Työelämän muutostrendejä pohtivan työryhmän väliraportti summaa ryhmän työn tulokset työryhmän alkutaipaleelta, eli väliltä 1.10.2011 – kevät 2012. Väliraporttiin työryhmä on koonnut selvitykset määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista, vuokratyöstä ja itsensätyöllistäjistä työmarkkinatrendeinä. Raportti tarjoaa tilastollisen katsauksen näistä elementeistä.

Toimenpiteinä työryhmä esittää jatkotoimia tai selvityksiä/selvityspyyntöjä seuraaville osa-alueille:

Laaditaan selvitys työaikapankkien käytön esteistä ja niiden purkamisesta kolmikantaisessa valmistelussa vuoden 2011 raamisopimuksen mukaisesti.

  1. Laaditaan yhteistyössä STM:n kanssa selvitys sosiaaliturvalainsäädännön ongelmista ja sen soveltamisesta epätyypillisiin työsuhteisiin.
  2. Määräaikaisten työsuhteiden ongelmia seurataan ja pyritään purkamaan mm. jakamalla parhaita käytäntöjä. Lisäksi pätkätyöläisten asemaa viedään eteenpäin TEM:n työelämän kehittämistrategiassa.
  3. Osa-aikaisuuteen liittyy kaksi trendiä, se on toisaalta toivottu työelämän jouston muoto, toisaalta taas vastentahtoinen osa-aikaisuus aiheuttaa hankaluuksia. Valmistelu jatkuu mm. raamisopimuksen mukaisessa kolmikantaisessa työryhmässä työurien pidentämisen, työssä jaksamisen ja työn tuottavuuden parissa ja STM:n alaisuuteen perustettavassa työryhmässä joka tulee käsittelemään vapaaehtoisen osa-aikaisuuden kehittämistä.
  4. Vuokratyötä ryhdytään tutkimaan ja seuraamaan muutoksia vuokratyössä. Raamisopimukseen perustuvalta vuokratyöryhmältä odotetaan päivitettyä vuokratyöopasta.
  5. Itsensätyöllistäjistä tehdään vertailuselvitys valikoiduissa EU-maissa ja verrataan näitä tuloksia Suomeen.
  6. Trendiryhmän raportin pohjalta työsuhteiden monimuotoisuus otetaan jatkossa huomioon hallitusohjelman mukaisessa ja Tekesin rahoittamassa työorganisaatioiden kehittämistyössä.
  7. Vastataan työryhmän työskentelyn aikana ilmenneeseen tilasto- ja tiedonkeruutarpeeseen.

Trendiryhmän olemassaolo perustuu Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmakirjaukseen ja työryhmä aloitti työnsä syksyllä 2011. Ryhmän toimikaudeksi asetettiin noin puolen vuoden jakso, kevääseen 2012. Ennen väliraportin julkistamista työryhmän toimikausi päätettiin jatkaa hallituskauden loppuun saakka.

Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti Työ- ja Elinkeinoministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä selvittävät työelämän murrosta ja työn tekemisen muutosta ja uusia trendejä. Mainittujen ministeriöiden lisäksi työryhmässä on edustus työmarkkinajärjestöistä ja erilaisista tutkimuslaitoksista (Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja Palkansaajien tutkimuslaitos) ja Tekesistä.

Trendiryhmän väliraportti tarjoaa tilastollisen katsauksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista, vuokratyöstä ja itsensätyöllistäjistä. Työryhmän työ on jatkunut väliraportin jälkeen ja esitettyihin jatkoselvitystoimiin on tartuttu. Tilatut raportit ja tutkimukset löytyvät myös Kalevi Sorsa Säätiön tyollistajat.fi –portaalista. Trendiryhmän loppuraporttia odotetaan julkistettavaksi vuodenvaiheen 2014-15 tienoilla.

 

Väliraportti löytyy osoitteesta: http://www.tem.fi/files/33054/TEMrap_16_2012.pdf

Tiedote, raportin tiivistelmä ja ryhmän PJ:n Pilvi Torstin (VTT, työministerin erityisavustaja) esitelmä väliraportin julkistamistilaisuudesta löytyvät osoitteesta: https://www.tem.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotearkisto/vuosi_2012?109336_m=106601

 

Samuli Sinisalo

Kommentit

kommenttia